Хмільницкий район - прапор
Хмільницька районна державна адміністрація
Офіційний сайт
25 травня 2024 року
для людей з обмeженими можливостями

Мобілізація

Про мобілізацію

     Для забезпечення необхідного рівня готовності ЗСУ до проведення мобілізації в мирний час проводиться підготовка з мобілізаційних питань - комплекс організаційних,  політичних, економічних, фінансових, соціальних, правових та інших заходів, які  здійснюються  в  мирний  час  з  метою  підготовки  національної економіки,  органів державної влади, інших державних органів,  органів місцевого самоврядування,  Збройних Сил України, інших утворених відповідно  до законів України  військових  формувань, а також правоохоронних органів спеціального призначення, Державної служби  спеціального  зв’язку  та захисту  інформації  України  та  Державної  спеціальної  служби транспорту, сил цивільного захисту, підприємств, установ  і  організацій  до  своєчасного й організованого проведення мобілізації та задоволення потреб оборони  держави  і  захисту  її  території  від  можливої  агресії,   забезпечення життєдіяльності  населення  в  особливий  період.

     Мобілізація - комплекс  заходів, здійснюваних з метою планомірного  переведення   національної економіки, діяльності органів державної   влади,  інших  державних  органів,  органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій  на  функціонування   в  умовах  особливого  періоду,  а  Збройних  Сил  України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного  захисту  -  на  організацію  і  штати  воєнного  часу.  Мобілізація  може  бути  загальною  або  частковою  та проводиться  відкрито  чи  приховано. 

     Особливий період - період функціонування національної економіки, органів  державної  влади,  інших  державних  органів,  органів місцевого  самоврядування, Збройних Сил  України,  інших  військових формувань, сил цивільного захисту, підприємств, установ  і  організацій, а також  виконання  громадянами  України   свого  конституційного  обов'язку щодо захисту Вітчизни,  незалежності та  територіальної  цілісності  України,   який   настає   з   моменту  оголошення  рішення  про мобілізацію (крім цільової) або доведення  його до виконавців стосовно прихованої мобілізації  чи  з  моменту  введення  воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях та  охоплює час мобілізації, воєнний час і частково відбудовний період  після закінчення воєнних дій.

     Демобілізація -  комплекс  заходів,  рішення  про  порядок  і  терміни проведення яких приймає Президент України,  спрямованих на  планомірне  переведення національної економіки,  органів державної  влади,  інших державних органів, органів місцевого самоврядування,  підприємств,  установ  і  організацій на роботу і функціонування в  умовах мирного часу,  а Збройних  Сил  України,  інших  військових  формувань,  Оперативно-рятувальної  служби цивільного захисту - на  організацію  і  штати  мирного  часу. 

    Загальна мобілізація проводиться одночасно на всій території України і  стосується  національної  економіки,  органів  державної   влади,  інших  державних  органів,  органів  місцевого самоврядування, Збройних Сил України, інших військових формувань,  Оперативно-рятувальної  служби  цивільного  захисту, підприємств,  установ і організацій.

     Часткова мобілізація може проводитися в окремих місцевостях держави, а також   стосуватися певної частини національної економіки, Збройних Сил України, інших військових формувань, Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту,  підприємств, установ і організацій.

     Вид, обсяги, порядок і строк проведення мобілізації визначаються Президентом України в рішенні про її проведення. 

     Рішення  про  проведення  відкритої  мобілізації  має бути  негайно оголошене через засоби масової інформації. 

     Рішення про проведення прихованої  мобілізації  доводиться  до   органів   державної  влади,  інших  державних  органів,  обласних  адміністрацій  по  закритих  каналах  оповіщення  в  порядку,  який  визначається   Президентом  України. 

     Не підлягають призову на військову службу під час мобілізації  військовозобов'язані: 

     заброньовані на період  мобілізації  та  на  воєнний  час  за  органами  державної  влади,  іншими державними органами,  органами  місцевого самоврядування,  а також за підприємствами, установами і  організаціями   в   порядку,   встановленому  Кабінетом  Міністрів  України; 

     визнані відповідно до висновку  військово-лікарської  комісії  тимчасово  непридатними до військової служби за станом здоров'я на  термін   до    шести    місяців    (з    наступним    проходженням  військово-лікарської комісії); 

     чоловіки,  на  утриманні яких перебувають троє і більше дітей  віком до 18 років (такі чоловіки можуть бути призвані на військову  службу  у  разі  їх  згоди  тільки  за місцем проживання);

     жінки  та  чоловіки,  які самостійно виховують дитину (дітей)  віком  до  18  років (такі особи можуть бути призвані на військову  службу  у  разі  їх  згоди і тільки за місцем проживання

     жінки  та  чоловіки,  на  утриманні  яких  перебуває дитина -  інвалід  підгрупи  А  віком до 18 років;

     жінки  та  чоловіки,  на  утриманні яких перебуває повнолітня  дитина, яка є інвалідом I чи II групи, до досягнення нею 23 років; 

     усиновителі,   опікуни,   піклувальники,   прийомні   батьки,  батьки-вихователі,  на  утриманні яких перебувають діти-сироти або  діти, позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років (такі  особи  можуть  бути призвані на військову службу у разі їх згоди і  тільки  за місцем проживання

     зайняті постійним  доглядом  за особами,  що його потребують,  відповідно до законодавства  України,  в  разі  відсутності  інших  осіб, які можуть здійснювати такий догляд; 

    народні депутати України; 

     інші військовозобов'язані або  окремі  категорії  громадян  у  передбачених законами випадках. 

     Призову на військову службу під час мобілізації, на особливий  період не підлягають також: 

    студенти,  аспіранти  та докторанти, які навчаються на денній  формі навчання; 

    наукові  і  науково-педагогічні  працівники  вищих навчальних  закладів,  наукових установ та організацій, які мають вчене звання  та/або науковий ступінь, і педагогічні працівники загальноосвітніх  навчальних закладів, за умови, що вони працюють відповідно у вищих  навчальних   закладах,   наукових   установах   та   організаціях,  загальноосвітніх  навчальних закладах за основним місцем роботи не  менш як на 0,75 ставки.

     жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, донька, батько, мати,   дід,  баба  або  рідний  (повнорідний, неповнорідний)  брат  чи сестра) загинули або пропали безвісти під час проведення антитерористичної операції з числа:

     військовослужбовців або працівників утворених відповідно до законів України  військових формувань, що захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції,  забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах антитерористичної   операції  у  період  її  проведення;

     працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися до забезпечення проведення антитерористичної операції та загинули або пропали безвісти під час   забезпечення   проведення антитерористичної  операції безпосередньо в районах та у період її проведення; 

     осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її     проведення, перебуваючи   безпосередньо    в районах антитерористичної операції у період її проведення у складі добровольчих  формувань, що були утворені або самоорганізувалися для   захисту незалежності,   суверенітету та територіальної цілісності  України,  за  умови  що  в подальшому такі добровольчі формування були включені до складу утворених відповідно до законів
України військових формувань та правоохоронних органів;

     осіб, які загинули або пропали безвісти під час безпосередньої участі в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах її проведення у складі добровольчих  формувань, що були утворені або
самоорганізувалися для захисту  незалежності,  суверенітету  та територіальної   цілісності   України, але в  подальшому  такі добровольчі  формування  не  були  включені  до  складу  утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних  органів,  і  виконували завдання антитерористичної операції  у  взаємодії  з утвореними відповідно до законів України військовими  формуваннями та право охоронними органами.

     Не  підлягають  призову на військову службу під час часткової  мобілізації  протягом  шести місяців з дня звільнення з військової  служби   військовозобов’язані з числа  громадян, які проходили  військову службу за призовом під час мобілізації та були звільнені зі служби у запас (крім військовослужбовців, зарахованих на службу у  військовому оперативному резерві першої черги). Такі особи у зазначений  період  можуть бути призвані на військову службу за їх  згодою.

 

E-Mail: *

Пароль: *


Ще не зареєстровані? Реєстрація